Dziś jest: sobota, 04-04-2020
Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

Aktywny Samorząd 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2013 roku Powiat Strzelceki przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Cel główny programu- wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy- osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zwodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program pilotażowy "Aktywny Samorząd" 2013r.

MODUŁ I- Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar Nazwa Maksymalna wysokość dofinansowania Udział własny ON Adresaci pomocy (stopień niepełnosprawności) Adresaci pomocy (rodzaj dysfunkcji)

A

Likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1:

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

5.000 zł 15%

Stopień:
- znaczny,
- umiarkowany.
lub orzeczenie o niepełnosprawności

Wiek:
do 18 r.ż. lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 2:

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

2.100zł
w tym:
kurs/ egzamin-
1.500 zł,
pozostałe koszty-
600 zł
25%

Stopień:
- znaczny,
- umiarkowany

Wiek aktywności zawodowej

dysfunkcja narządu ruchu

B

Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1:

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

dla os. niewidomej
- 30.000 zł,
z czego
- na urządzenia brajlowskie- 20.000 zł

dla pozostałych osób
- 10.000 zł

dysfunkcja obu kończyn górnych i pozostałych adresatów
- 5.000 zł

10%

Stopień:
- znaczny,
lub orzeczenie o niepełnosprawności

Wiek:
- do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 2:

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

dla osoby głucho- niewidomej- 4.000 zł

dla pozostałych- 2.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach do 100%

brak

Stopień:
- znaczny,
lub orzeczenie o niepełnosprawności

Wiek:
do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

C

Likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1:

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

7.000 zł, a w szczególnych przypadkach do 20.000 zł (opinia eksperta) 10%

Stopień:
- znaczny,
lub orzeczenie o niepełnosprawności

Wiek:
do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Zadanie 2:

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

2.000 zł brak Stopień:
- znaczny,
lub orzeczenie o niepełnosprawności
 

Zadanie 3:

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na III poziomie jakości

Po amputacji:
1) w zakresie ręki- 9.000 zł,
2) przedramienia- 20.000 zł,
3) ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym- 26.000 zł
4) na poziomie podudzia- 14.000 zł
5) na wysokości uda (także przez staw kolanowy)- 20.000 zł
6) uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym- 25.000 zł

10%

Stopień niepełnosprawności.

Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego i rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4:

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kńczyny (co najmniej na III poziomie jakości)

do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3 10% jak wyżej jak wyżej
D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej Koszt opieki nad osobą zależną:
- 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku- tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną
15%

Stopień:
- znaczny,
- umiarkowany

Aktywność zawodowa

Pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

każdy rodzaj dysfunkcji
MODUŁ II- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym 1. Opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 3.000 zł brak

Stopień:
- znaczny,
- umiarkowany,

Nauka:
- w szkole wyższej,
- w szkole policealnej,
- w kolegium,
- przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Każdy rodzaj dysfunkcji
2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:    
- w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności do 800 zł  
- w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 500 zł  
  Dodatek może ulec zwiększeniu w zależności os średniej ocen, rodzaju schorzenia oraz miejsca zamieszkania      

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich w trybie ciągłym jednak nie później niż do 30.09.2013r.
Uwaga! Wnioski w ramach modułu II przyjmowane są w dwóch terminach:

* do 31.05.2013r.
* do 30.09.2013r.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
* w Modułach I i II- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora Programu,
* w Module II- przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

* Obszar A, Obszar B, Obszar C- zadania 1 i 3- pomoc może być udzielana co 3 lata. Licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
* Obszar C- zadania 2 i 4- pomoc może byc udzielana po zakończeniu gwarancji.

Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu 77/ 461 33 81.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.