Dziś jest: sobota, 04-04-2020
Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2014/2015

POMOC  MATERIALNA  DLA  UCZNIÓW  NA  ROK  SZKOLNY  2014/2015

Stypendium szkolne zgodnie z art. 90 d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00zł netto (art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 187 z późn. zm.). Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250,00zł.

Stypendium jest realizowane po przedstawieniu odpowiednich rachunków, faktur itp. potwierdzających poniesione wydatki i ich zaakceptowaniu.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy, ul. 1 Maja 9  pok. Nr 10 od wtorku do piątku       

w  godzinach 7:30 do 15:30, a w poniedziałki od godz.  9:00 do 17:00

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać:

*w terminie:

- od 1 września 2014r. do 15 września 2014r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

- od 1 września 2014r. do 15 października 2014r.  w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 077/ 404 83 52 ; 077/404 83 54

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                      Kierownik

                                                                                       Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                  Joanna Izbicka