Dziś jest: poniedziałek, 30-03-2020
Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

Nabór osób niepełnosprawnych do projektu

N A B Ó R       U C Z E S T N I K Ó W      DO   P R O J E K T U   

„W S P A R C I E   Ś R O D O W I S K A   O S Ó B   N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H

Z   T E R E N Ó W   W I E J S K I C H  I    M A Ł O M I A S T E C Z K O W Y C H”

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Oddział w Opolu wystąpiła z propozycją współpracy polegającej na partnerskim udziale Gminy Leśnica w projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie obejmował  przeprowadzenie ogólnopolskich, kompleksowych działań aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne. Wymagane kryterium wieku dla osób biorących udział w projekcie to 16-59 lat dla kobiet oraz 16-64 dla mężczyzn. Dzięki kompleksowej i fachowej pomocy , Uczestnicy Projektu zyskają szansę na przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując nowo nabyte umiejętności, zasoby i możliwości. Dla każdej osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania , służący zdobyciu przez Uczestnika/-czkę odpowiednich umiejętności, kwalifikacji i kompetencji ułatwiających aktywizację społeczną i zawodową. W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością będą mogły bezpłatnie skorzystać z:

  • doradztwa zawodowego, prawnego oraz psychologicznego
  • warsztatów umiejętności społecznych
  • indywidualnie dobranych szkoleń (np. komputerowych, językowych, zawodowych).
  • płatnych staży rehabilitacyjnych
  • praktyk zawodowych
  • wsparcia trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy
  • warsztatów wyjazdowych
  • dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia/kontynuacji nauki

Uczestnicy projektu muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

       - miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy

       - status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a w rolnictwie (osoby nieaktywne    

         zawodowo, bezrobotne lub poszukujące  pracy

       - osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub

         równoważne

       - osoby ze sprzężoną i /lub rzadką niepełnosprawnością

 

W związku z powyższym Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatur osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z wyżej wspomnianego wsparcia  w siedzibie tut. Ośrodka pok. nr 3 lub 4 lub telefonicznie 774048352.

W razie pytań prosimy o kontakt  pod nr tel. 774048352

 

                                                                                                                       Kierownik

                                                                                                         Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                        w Leśnicy

                                                                                                                    Joanna Izbicka